Els CDs que acompanyen moltes de les publicacions d'Edicions l'Àlber s'instal·len directament a la unitat C dels ordinadors: allí hi situen el programa, i allí hi col·loquen els arxius amb els noms dels usuaris i les notes que aquests van obtenint. Els ítems dels exercicis i els solucionaris continuen, però, en el CD, que ha d'estar sempre present en la unitat corresponent mentre s'executa el programa.
El fet que s'instal·li tot en la unitat C pot causar dificultats quan es "congela" aquesta unitat, cosa que fa que totes les modificacions fetes en la C (notes que es van obtenint, noms dels nous usuaris) es perdin quan es reinicia l'ordinador.
Per obviar aquesta dificultat Edicions l'Àlber posa a la vostra disposició el programa CONFIGURADOR (comprimit en un arxiu ZIP) que permet triar la unitat i el directori on es gravaran les noves dades que es vagin produint, de forma que l'ús dels programes de llengua d'Edicions l'Àlber no modificarà la unitat C un cop s'hagin instal·lat en aquesta unitat i s'hi hagi aplicat el programa CONFIGURADOR (tot això abans del procés de "congelació", és clar!)
Aquest programa CONFIGURADOR pot ser també descarregat des dels diversos punts de la pàgina web on es parla dels nostres CDs.
Quan els CDs d'Edicions l'Àlber s'utilitzen en un ordinador no "congelat" no cal aplicar-hi el programa configurador.